Нато амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭарнак ҷыда Хавиер Коломина Шьалуа Папуашвили диԥылоит
Нато амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭарнак ҷыда Хавиер Коломина Шьалуа Папуашвили диԥылоит

Аахыҵ Кавкази Агәҭанытә Азиеи рҿы Нато амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭарнак ҷыда Хавиер Коломина Қырҭтәыла апарламент аҿы дыҟоуп.

Хавиер Коломина Шьалуа Папуашвили диԥылоит, аиԥылара ашәқәа ркны мҩаԥысуеит.

Шьалуа Папуашвили иҟны аиԥылара ашьҭахь Нато амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭарнак апарламент атәылахьчареи ашәарҭадареи ркомитет аилатәараҿ дықәгылоит.