Нанҳәа 18 рзы Антонио Гутиереш Львов, Владимир Зеленскии Реџьеп Таип Ердоӷани дырԥылоит
Нанҳәа 18 рзы Антонио Гутиереш Львов, Владимир Зеленскии Реџьеп Таип Ердоӷани дырԥылоит

ЕАР амаӡаныҟәгаҩ хада Нанҳәа 18 рзы Антонио Гутиереш Львов, Укарина ахада Владимир Зеленскии Ҭырқәтәыла ахада Реџьеп Таип Ердоӷани дырԥылоит.

“Амаӡаныҟәгаҩ хада ахәашаҽны, Украина ахада иааԥхьарала, Львов даҭаауеит. Антонио Гутиереш ихы алаирхәоит Ҭырқәтәыла ахада Реџьеп Таип Ердоӷани Украина ахадеи реиԥылара аҿы,” – ааицҳаит ЕАР амаӡаныҟәгаҩ ахда ихаҭарнак Стефан Диужарик.

Хганкалатәи аиԥылара ашьҭахь Гутиереш Одесса ддәықәлан, ЕАР аегидала ибжьаҵаз аиқәшаҳаҭра аҳәаақәа ирҭагӡаны ачарыц аекспорт ахьынӡамҩаԥысуа апорт ахь днеиуеит.