Нанҳәа 13 рзы иҟоу адыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 741 353ҩык ауааҧсыра
Нанҳәа 13 рзы иҟоу адыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 741 353ҩык ауааҧсыра

Нанҳәа 13 рзы иҟоу адыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 741 353ҩык ауааҧсыра. Ари аинформациа аланарҵәеит Ачымазрақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр.

Аусбарҭа адыррақәа рыла, авакцинациа акурс наӡа иахысхьеит 225 053ҩык атәылауаа.

Нанҳәа 13 рзы Қырҭтәыла акоронавирус  5359 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  2726ҩык ачымазара иалҵит.