Накерала ахыҵырҭаҿы ацраҳәага змоу атранспорт ала аиҭаҵра ҟалом
Накерала ахыҵырҭаҿы ацраҳәага змоу атранспорт ала аиҭаҵра ҟалом

Накерала ахыҵырҭаҿы ацраҳәага змоу атранспорт ала аиҭаҵра ҟалом

 

Асду амшала, Накерала ахыҵырҭаҿы ацраҳәага змоу атранспорт ала аиҭаҵра ҟалом, егьырҭ атранспорттә хархәагақәа уадаҩрада аиҭаҵра рылшоит», — иануп Қырҭтәыла Автомобилтә мҩақәа рзы адепартамент аҳәамҭаҿы.

Аусбарҭа адыррақәа рыла, амҩа егьырҭ ацыҧҵәахақәа рҿы аиҭаҵра мҩаҧысуеит абжьааҧнытә режим аҿы.

 

Акомментари аҟаҵара