Мшаԥы 17 рзы Қырҭтәыла апарламенттә хан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь шьақәгылоуп
Мшаԥы 17 рзы Қырҭтәыла апарламенттә хан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь шьақәгылоуп

Апарламент ашәарҭадаратә ҭагылазаашьақәа  рырҕәҕәара  иазкны аҳәамҭа аланарҵәеит.

Аҳәамҭаҿ ишану ала, мшаԥы 17 рзы Қырҭтәыла апарламенттә хан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь шьақәгылоуп.

“Қырҭтәыла апарламенттә хан ашәарҭадара арӷәӷәара иазку аҵас ашьақәырӷәӷәара иазку” Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы 2023 шықәса цәыббра 4 рзы ишьақәырӷәӷәаз N1/259/23 адҵа инақәыршәаны, мшаԥы 17 рзы апарламент ахыбраҿ ашәарҭадаратә ҭагылазаашьақәа дырӷәӷәоит, Қырҭтәыла апарламенттә хан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь шьақәгылоуп. Аккредитациа змоу  аихқәа апарламент ахыбрахь аҩналара ԥкырада рылшоит“, –иануп аҳәамҭа аҿы.