Михеил Чхенкелии Павели Ҳерчинскии "Мрагыларатә партниорра" аҳәаақәа ирҭагӡаны идыргыло Европатәи ашколтә комплекс аргыларатә процесс шымҩаԥысуа гәарҭеит
Михеил Чхенкелии Павели Ҳерчинскии "Мрагыларатә партниорра" аҳәаақәа ирҭагӡаны идыргыло Европатәи ашколтә комплекс аргыларатә процесс шымҩаԥысуа гәарҭеит

Қырҭтәыла Аҵареи аҵарадырреи рминистр Михеил Чхенкелии Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ Павели Ҳерчинскии “Мрагыларатә партниорра” аҳәаақәа ирҭагӡаны Лиси аӡиас аҵакыраҿ идыргыло Европатәи ашколтә комплекс аргыларатә процесс шымҩаԥысуа гәарҭеит.

Михеил Чхенкели иажәақәа рыла, Европатәи ашкол апроект арегион аҟны аналог амам, уи аргылара Евроеидгыла аҳәаақәа рынҭыҵ актәи прецедентуп.

Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ Михеил Чхенкели апроект адгыларазы иҭабуп ҳәа иаиҳәан, ишазгәеиҭаз, Европатәи ашкол апроект анагӡара Қырҭтәылеи Евроеидгылеи ирыбжьоу апартниорра арҭбаара адгылоит.

Евроеидгыла астандартқәа ирышьашәалоу Европатәи ашколтә комплекс Лиси аӡиас аҵакыраҿ дыргылоит, уи 2024 шықәсазы ихыркәшахоит.