Михаил Сарџьвелаӡе Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи аиҿкаара ақырҭуа фонд анапхгаҩы  Сильвиу Доменте диҧылеит
Михаил Сарџьвелаӡе Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи аиҿкаара ақырҭуа фонд анапхгаҩы  Сильвиу Доменте диҧылеит

 

Қырҭтәыла агәабзиарахьчара аминистр Михаил Сарџьвелаӡе Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи аиҿкаара ақырҭуа фонд анапхгаҩы  Сильвиу Доменте диҧылеит.

Агәабзиарахьчара аминистрра аинформациа ишану ала, аганқәа рхаҭарнакцәа  Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи аиҿкаареи аминистрреи русеицура иалацәажәеит, ари аусеицура аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла  алҵшәа бзиа зхылҵыз апроектқәа рацәа инагӡан.

Михаила Сарџьвелаӡе ишиҳәаз ала, Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи аиҿкаара Қырҭтәылазы игәрагоу партниоруп.