Михаил Саакашвили – Сыгәхьаа шәымкын, уажәазы ихадоу  - аидгылареи аҵыхәтәантәи ажәыларазы аҽазыҟаҵареи ауп, ажәылара хара имгакәа иалагоит
Михаил Саакашвили – Сыгәхьаа шәымкын, уажәазы ихадоу  - аидгылареи аҵыхәтәантәи ажәыларазы аҽазыҟаҵареи ауп, ажәылара хара имгакәа иалагоит

Сыгәхьаа шәымкын, уажәазы ихадоу  – аидгылареи аҵыхәтәантәи ажәыларазы аҽазыҟаҵареи ауп, ажәылара хара имгакәа иалагоит,  —  иануп Қырҭтәыла ҧасатәи ахада Михаил Саакашвили  Facebook аҿы иалаирҵәаз аҳәамҭаҿы.

«Егьа ҟарҵаргьы, сара срыцәшәом.  Агәра ганы сыҟоуп аиаара шаҳго. Сыгәхьаа шәымкын, уажәазы ихадоу  – аидгылареи аҵыхәтәантәи ажәыларазы аҽазыҟаҵареи ауп, ажәылара хара имгакәа иалагоит», —  иануп аҳәамҭаҿы.

 

Акомментари аҟаҵара