Михаил Саакашвили ила аҳәаа ахысра аус азы аҵыхәтәантәи аӡбаратә аилатәара мҩаҧгахоит аклиника «Вивамеди» аҿы
Михаил Саакашвили ила аҳәаа ахысра аус азы аҵыхәтәантәи аӡбаратә аилатәара мҩаҧгахоит аклиника «Вивамеди» аҿы

Ақалақьтә аӡбара ақәҵарала,   Михаил Саакашвили ила аҳәаа ахысра аус азы аҵыхәтәантәи аӡбаратә аилатәара мҩаҧгахоит аклиника «Вивамеди» аҿы.

Ари азҵаара иадҳәаланы уажәааны аӡбара лыдылкылеит аӡбаҩ  Нино Чахнашвили.

Михаил Саакашвили идукатцәа ишырҳәаз ала,  иара игәы бзиам, апроцесс ашҟа дызнеиуам.

 

 

Акомментари аҟаҵара