Михаил Саакашвили -  Ажәлар рҭаххара аазырҧшыша, Евроеидгыла ахылаҧшрала  алхрақәа мҩаҧызгаша атехникатә еиҳабыра еиҿкаатәуп
Михаил Саакашвили -  Ажәлар рҭаххара аазырҧшыша, Евроеидгыла ахылаҧшрала  алхрақәа мҩаҧызгаша атехникатә еиҳабыра еиҿкаатәуп

«Ажәлар рҭаххара аазырҧшыша, Евроеидгыла ахылаҧшрала  алхрақәа мҩаҧызгаша атехникатә еиҳабыра еиҿкаатәуп», — иҩит Қырҭтәыла ҧасатәи ахада Михаил Саакашвили асоциалтә аҳаҿы.

«Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәеи адгылаҩцәеи, иара убас, атәыла апатриотцәеи рахь ааҧхьара ҟасҵоит иахьатәи акциаҿы иаанымгыларц.

Европатәи ҳҧеиҧш ҳнапаҿы иҟоуп. Европаа ашықәс анҵәамҭанӡа аамҭа  ҳарҭеит. Адеолигархизациа мҩаҧгазарц азыҳәан, уажәтәи аиҳабыра ахархәага хада рымхтәуп. Ажәлар рҭаххара аазырҧшыша, Евроеидгыла ахылаҧшрала  алхрақәа мҩаҧызгаша атехникатә еиҳабыра еиҿкаатәуп», — иҩит Михаил Саакашвили.

 

Акомментари аҟаҵара