Михаил Чхенкели  Америка ацҳаражәҳәарҭеи Қырҭтәыла ауниверситетқәеи ахаҭарнакцәа идикылеит
Михаил Чхенкели  Америка ацҳаражәҳәарҭеи Қырҭтәыла ауниверситетқәеи ахаҭарнакцәа идикылеит

Қырҭтәыла аҵареи аҵарадырреи рминистр Михаил Чхенкели Америка ацҳаражәҳәарҭа ауаажәларратә дипломатиа аҟәша анапхгаҩы Кетрин Швеицери, «Жәларбжьаратәи аҵара азҵаарақәа рзы америкатә хеилакқәеи» Қырҭтәыла ауниверситетқәеи рхаҭарнакцәеи идикылеит. Аҵара аминистрра адыррала, аганқәа рхаҭарнакцәа  «Ауниверситетқәа рпотенциал аизырҳара апрограмма» адетальқәеи ақырҭуа делегациа Америка рвизит алҵшәақәеи ирылацәажәеит.

«Жәларбжьаратәи аҵара азҵаарақәа рзы америкатә хеилакқәа», Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражәҳәарҭа афинанстә цхыраарала,  имҩаҧнагоит «Ауниверситетқәа рпотенциал аизырҳара апрограмма», уи Қырҭтәыла  иреиҳаӡоу аҵараиурҭақәа рҿы анаплакратә культура аҿиареи,  атехнологиақәа ркоммерциализациа ацхраареи, ауниверситетқәеи абизнеси аҳәынҭқарратә структурақәеи рыбжьара аусеицура арҕәҕәареи иазкуп.

Аиҧылараҿы Михаил Чхенкели иаҵшьны иазгәеиҭеит Қырҭтәыла аҵаратә сектр аҿиараҿы Американтә атәыла иамоу ацхыраара аҵакы ду шамоу. Иара америкатә аган ҭабуп ҳәа раҳәаны, ишазгәеиҭаз ала, ақырҭуеи америкатәи университетқәа  русеицура атәылақәа рпартниорра арҕәҕәара иацхраауеит.

 

Акомментари аҟаҵара