Мевлуд Чавушоӷлу Урыстәылеи Укринеи дырҭаауеит
Мевлуд Чавушоӷлу Урыстәылеи Укринеи дырҭаауеит

Ҭырқәтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Мевлуд Чавушоӷлу иахьа  Урыстәыла даҭаауеит.

Ари атәы ааицҳаит Ҭырқәтәыла ахада Реџьап Таиф Ердоӷан.

Ердоӷан иажәақәа рыла, Ҭырқәтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр хәажәкыра 16 рзы Урыстәыла аиԥылырақәа мҩаԥигоит, хәажәкыра 17 рзы уи Украина ддәықәлоит.