„Мастершеф“  ажәбатәи асезонаҿ аиааира игеит Џьози
„Мастершеф“ ажәбатәи асезонаҿ аиааира игеит Џьози

Қырҭтәыла Актәи аканал акулинариатә шоу  „Мастершеф“ажәбатәи асезон аиааирагаҩы деилкаауп. Атәыла иреиҕьу ачысҟаҵаҩыс дҟалеит Џьози.

„Мастершеф“ атитул иара убас иазықәҧон  Екатерине Бериӡеи Важа Ҵулукиӡеи.

Ақырҭуа телеқәыҧшылараҿы  алицензиа змоу жәларбжьаратәи акулинариатә мегашоу заҵәы  – „Мастершеф“ ажәбатәи асезон Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ иалагеит хәажәкыра 5 рзы.