Марк Феигин - Ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит ажьырныҳәа 4 рзы
Марк Феигин - Ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит ажьырныҳәа 4 рзы

2023 шықәса ажьырныҳәа 4 рзы Михеил Саакашвили идгыларазы аглобалтә акциа мҩаԥгахоит #SaveMisha, – აиҩит аблогер, азинхьчаҩ Марк Феигин асоциалтә каҭа “Твиттер” аҿы.

„Ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит ажьырныҳәа 4 рзы. Аҭыԥантәи аамҭала асааҭ 12:00 инаркны”, – иҩит Фоигин.

Ԥхынҷкәын 24 рзы Фоигин асоциалтә каҭаҿы иҩит: “Ҳара Михеил Саакашвили ицхырааратә план ҳамоуп, аха Қырҭтәыла аиабыра рреакциа ҳазыԥшуп. Акгьы аныҟарымҵа, ҳара ҳплан анагӡара ҳалагоит“, – иҳәеит Феигин.