Мамука Мдинараӡе  - Рыцҳарас иҟалаз, аминимум бжала аоппозициаа ирхьыҧшу апункт заҵәы дара аханатәгьы еиларгеит  
Мамука Мдинараӡе  - Рыцҳарас иҟалаз, аминимум бжала аоппозициаа ирхьыҧшу апункт заҵәы дара аханатәгьы еиларгеит  

Афракциа  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Мамука Мдинараӡе  иҳәамҭала, иахьатәи акциа  «Аҩныҟа Европаҟа»  адеполиаризациа иадҳәаланы Евроеидгыла иҟанаҵаз ааҧхьара ишиашо иаҿагылоит.

«Рыцҳарас иҟалаз, дара акциа амҩаҧгаразы ааҧхьара ҟаҵаны,   аминимум бжала аоппозициаа ирхьыҧшу апункт заҵәы аханатәгьы еиларгеит.  Дара ақырҭуа жәлар иалырхыз анапхгара  урыстәылатәи аполитика амҩаҧгара рхарарҵар рҭахуп.  Уажәы ҳазҭагыло аҭоурыхтә процесс аан уи еиҳау ҧырхага иҟам.  Атәыла аиҳабыра  гхак рыхьыргьы, уи алацәажәара анахәҭам ҭагылазаашьақәакгьы иҟоуп.  Дара, хықәкыла,   иҟам ҳхарарҵоит, ҳәарада, уи ҳтәылеи европатәи аперспективеи иаҧырхагоуп», — иҳәеит  Мдинараӡе.