Маиа Санду - Евроеидгыла алалара зҭаху атәылаҿ аоппозициаа рлидер ишьра адкылашьа амамзароуп
Маиа Санду - Евроеидгыла алалара зҭаху атәылаҿ аоппозициаа рлидер ишьра адкылашьа амамзароуп

Евроеидгыла алалара зҭаху атәылаҿ аоппозициаа рлидер иргәаҟреи ишьра адкылашьа амамзароуп, – илҩит Молдова аԥыза-министр Маиа Санду.

„Михеил Саакашвили икритикатә физикатә ҭагылазаашьа саргәамҵуеит. Евроеидгыла алалара зҭаху атәылаҿ аоппозициаа рлидер иргәаҟреи ишьра адкылашьа амамзароуп. Михеил Сааашвили зыԥшра ҟамҵакәа ихы дақәиҭыртәыроуп, ахәышәтәразы аҳәаанырцә дыргароуп”, – илҩит “Твиттер” аҿы Маиа Санду.