Ллоид Остин – Урыстәыла Қырҭтәыла аҵакырадгьыл  20 наӡына импыҵахаланы иамоуп, аплатформа ҿыц алацәажәара иалагаанӡа, амца аанкылара иазкны  2008 шықәсазы ирыдыркылаз аиқәшаҳаҭра нарыгӡароуп
Ллоид Остин – Урыстәыла Қырҭтәыла аҵакырадгьыл  20 наӡына импыҵахаланы иамоуп, аплатформа ҿыц алацәажәара иалагаанӡа, амца аанкылара иазкны  2008 шықәсазы ирыдыркылаз аиқәшаҳаҭра нарыгӡароуп

Аплатформа ҿыц алацәажәара иалагаанӡа, амца аанкылара иазкны  2008 шықәсазы ирыдыркылаз аиқәшаҳаҭра нарыгӡароуп, — иҳәеит Америка атәылахьчара аминистр Ллоид Остин Қырҭтәыла Атәылахьчара аминистрраҿы аформат  3+3 иадҳәаланы ажурналист изҵаара аҭак аныҟаиҵоз.

«Аформата 3+3 иазку  ажәалагала иадҳәаланы иазгәасҭар сҭахуп, Урыстәыла Қырҭтәыла аҵакырадгьыл  20 наӡына импыҵахаланы иамоуп, аплатформа ҿыц алацәажәара иалагаанӡа, амца аанкылара иазкны  2008 шықәсазы ирыдыркылаз аиқәшаҳаҭра нарыгӡароуп. Аахыҵ Кавказ атәылақәа русеицура алацәажәара иалагаанӡа, дара арегионалтә усеицура дырҕәҕәароуп», — иҳәеит Ллоид Остин.