Ллоид Остин - Адунеи ахь Америка ашьҭымҭа абри ауп  - Украина адгылараҿ акзаара ҳамоуп, Урыстәыла Украина ақәлара ҳаҿагылоит
Ллоид Остин - Адунеи ахь Америка ашьҭымҭа абри ауп - Украина адгылараҿ акзаара ҳамоуп, Урыстәыла Украина ақәлара ҳаҿагылоит

Украина адгылараҿ акзаара ҳамоуп, Урыстәыла Украина ақәлара ҳаҿагылоит, – иҳәеи ЕАШ атәылахьчара амаӡаныҟәгаҩ Ллоид Остин Нато атәылахьчара аминистериал иалагаанӡа.

Ллоид Остин ишазгәеиҭаз, аколлективтә тәылахьчара аганахьала Вашингтон аползициа ӷәӷәа амоуп.

„Алидерразы иҭабуп ҳәа шәасҳәоит. Ҳара аӡбарақәа рыдкылара аҿҳәара маҷ азы ҳалшеит. Адунеи ахь Америка ашьҭымҭа абри ауп – Украина адгылараҿ акзаара ҳамоуп, Урыстәыла Украина ақәлара ҳаҿагылоит. Украина алегитимтә исуверену аиҳабыра амоуп. Ҳара урҭ ҳрыдгылоит. Нато ахәбатәи ахыдҵа ӷәӷәоуп, ҳара ари ахыдҵа ҳахьчоит“, – иҳәеит Ллоид Остин.