Леван Хабеишвили – Саломе Зурабишвили иҟалҵаз аҳәамҭа уахәаҧшыр, лара аҳәынҭқарразы зҵакы дуу аӡбара лыдылкылар лылшоит ҳәа угәы иаанагар ауеит
Леван Хабеишвили – Саломе Зурабишвили иҟалҵаз аҳәамҭа уахәаҧшыр, лара аҳәынҭқарразы зҵакы дуу аӡбара лыдылкылар лылшоит ҳәа угәы иаанагар ауеит

«Саломе Зурабишвили иацы иҟалҵаз аҳәамҭа уахәаҧшыр, лара аҳәынҭқарразы зҵакы дуу аӡбара лыдылкылар лылшоит ҳәа угәы иаанагар ауеит», — иҳәеит  «Амилаҭтә ҵысра» алахәыла  Леван Хабеишвили.

Хабеишвили иажәақәа рыла, «Ақырҭуа гәахәтәы» ишьақәдыргылаз арежим аан ашантажи ақәмақарреи абжьааҧнытә хҭысуп.

«Иҟало аабап.  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа дара ирзымӡыруа зегьы иржәылоит. Иацы Калаӡе иҟаиҵаз аҳәамҭагьы ақәмақарра еиҧшын,  иара ишиҳәаз ала,  Зурабишвили лкариера аҵыхәа ҧҵәахоит», — иҳәеит  Хабеишвили.

«Амилаҭтә ҵысра» ахантәаҩы Ника Мелиа Саломе Зурабишвили дшылҧылаз идыруама ҳәа ианиазҵаа,  Леван Хабеишвили абас аҭак ҟаиҵеит: «Ника Мелиа дызҿу иазкны аинформациа сымам».