Леван Хабеишвили - „Амилаҭтә ҵысра“ аполитхеилак арҭбааразы аӡбара аднакылеит,  аполитхеилак иалаз, акзаара аманифест иақәшаҳаҭхо  ауааҧсыра зегьы аполитхеилак иалалоит
Леван Хабеишвили - „Амилаҭтә ҵысра“ аполитхеилак арҭбааразы аӡбара аднакылеит,  аполитхеилак иалаз, акзаара аманифест иақәшаҳаҭхо  ауааҧсыра зегьы аполитхеилак иалалоит

„Амилаҭтә ҵысра“ аполитхеилак арҭбааразы аӡбара аднакылеит, иахьа асааҭ  16:00  рзы, сара аконкреттә инициативала сықәгылоит, синициативала иазҧхьагәаҭоуп  ахада Саакашвили – „аиааира акаолициа“ алидер иинициатива иашьашәаланы аполитхеилак арҭбаара, – иҳәеит „Амилаҭтә ҵысра“ ахантәаҩы Леван Хабеишвили.

Иахьа имҩаҧгаз абрифинг аҿы Хабеишвили ишиҳәаз ала,   Амилаҭтә ҵысра аполитхеилак иалаз, акзаара аманифест иақәшаҳаҭхо,  ахада Саакашвили иманифест здызкыло ауааҧсыра зегьы „Амилаҭтә ҵысра“ аполитхеилак иалалоит.

„Иахьа, аполитхеилак аконкреттә аӡбара анаднакылалак, аманифест здызкыло, Амилаҭтә ҵысра аполитхеилак иалало  ауаа ирызкны аинформациа шәаҳҭоит.  Аполитхеилак  ҧасатәи алахәылацәа зегьы даҽазнык ирыдазгалар сҭахуп – дара ахада Саакашвили иманифест рыдыркылар, „Амилаҭтә ҵысра“ аполитхеилакахь иҳадаҳкылоит. Зыӡбахәы ҳәоу аманифест аҿы иаҵшьны иазгәаҭоуп  акзаареи Биӡина Иванишвили иҿагыло ақәҧареи аҵакы.  Убри аҟынтә, акоуп иҟаҵатәу, ҧасатәи алахәылацәа ахада Саакашвили иманифест рыдыркылар, ҳара „Амилаҭтә ҵысра“ аполитхеилак арҭбаара ҳазыхиоуп. Арҭ ауаа иҳадгылап ҳәа сгәыҕуеит“, – иҳәеит Хабеишвили.