Леван Давиҭашвили – Иахьазы ача ахә ацҵаразы изакәызаалак мзызк иҟам
Леван Давиҭашвили – Иахьазы ача ахә ацҵаразы изакәызаалак мзызк иҟам

Аекономикеи иҭышәынтәалоу аҿиареи рзы аминистр Леван Давиҭашвили ишиҳәаз ала, атәылаҿы афатәаалыҵ аганахьала апроблемақәа иҟам.  Иара ишазгәеиҭаз ала, аекологиатә факторқәа иазҧхьагәаҭаны, ача ахә ацҵаразы изакәызаалак мзызк иҟам.

Аминистр ишазгәеиҭаз ала, атәылаҿы ачарыц аҭаҵәах иҟоуп.

«Қырҭтәыла – ахатә абаҕәазатәи атранспорттәи инфраструктура иазҿлымҳау  атранзиттә тәылоуп,  Ҳкорридор ала  ачарыц мҩаныргоит, убри аҟынтә, атәылаҿы, ари аганахьала апроблемақәа иҟам», — иҳәеит  Леван Давиҭашвили аиҳабыра реилатәара ашьҭахь.

 

Акомментари аҟаҵара