Леван Бежашвили - "Амилаҭтә ҵысра" идуум аоппозициатә партиақәа реидҵара иадгылоит, уажәтәи анапхгара ирҿагыланы азеиҧш стратегиа аус адулара рылшоит
Леван Бежашвили - "Амилаҭтә ҵысра" идуум аоппозициатә партиақәа реидҵара иадгылоит, уажәтәи анапхгара ирҿагыланы азеиҧш стратегиа аус адулара рылшоит

 

«Амилаҭтә ҵысра» иалахәы  Левана Бежашвили иҳәамҭала, иара ипартиа   идуум аоппозициатә партиақәа реидҵара иадгылоит.

Бежашвили ишазгәеиҭаз ала, аоппозициатә партиақәа реидҵара абзоурала,  уажәтәи анапхгара ирҿагыланы азеиҧш стратегиа аус адулара рылшоит.

«Амилаҭт ҵысра», аоппозициатә мчы хада ҳасабала, идуум аоппозициатә партиақәа реидҵара иадгылоит. Еиуеиҧшым аелекторалтә сегментқәа рзы анырра зауша егьырҭ апартиа ҕәҕәақәагьы иҟазароуп.  Ҳара реидҵареи русеицуреи ҳадгылоит.  Аоппозициатә партиақәа реидҵара абзоурала,  уажәтәи анапхгара ҳарҿагыланы азеиҧш стратегиа аус адулара ҳалшоит», — иҳәеит Бежашвили.