"Лело" аԥшьгарала, аинтерпелиациа аҵас инақәаршәаны, лаҵара 27 рзы Иракли Ӷарибашвили апарламент ахь даарыԥхьоит
"Лело" аԥшьгарала, аинтерпелиациа аҵас инақәаршәаны, лаҵара 27 рзы Иракли Ӷарибашвили апарламент ахь даарыԥхьоит

“Лело” аԥшьгарала, аинтерпелиациа аҵас инақәаршәаны, лаҵара 27 рзы Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили апарламент ахь даарыԥхьоит, – ари атәы аалыцҳаит “Лело” алахәыла Анна Нацвлишвили.

Нацвлишвили лажәақәа рыла, аԥыза-министр ари аформат азакәан инақәыршәаны ихы алаирхәроуп.

 

Акомментари аҟаҵара