Латвиа адәныҟатәи аусқәарҭа -  Қырҭтәыла ахьыԥшымра амш адаҳныҳәалоит, европатәи аҭаацәара алалара амҩаҿ ақәҿиарақәа азеиӷьаҳшьоит
Латвиа адәныҟатәи аусқәарҭа - Қырҭтәыла ахьыԥшымра амш адаҳныҳәалоит, европатәи аҭаацәара алалара амҩаҿ ақәҿиарақәа азеиӷьаҳшьоит

Латвиа адәныҟатәи аусқәарҭа Қырҭтәыла ахьыԥшымра амш инамаданы адныҳәалара аланарҵәеит.

„Қырҭтәыла ахьыԥшымра амш адаҳныҳәалоит. Аҭынчра, ашәарҭадара, мышхәбзазара ишәзеиӷьаҳшьоит. Латвиеи Қырҭтәылеи реизыҟазаашьақәа ахақәиҭреи адемократиа азеиԥш хәынаӡарақәа роуп шьаҭас измоу. Европатәи аҭаацәара алалара амҩаҿ ақәҿиарақәа азеиӷьаҳшьоит“, – иануп адныҳәалара аҿы.