Лаша Талахаӡе Европаҿ иреиӷу атлетс дыԥхьаӡоуп
Лаша Талахаӡе Европаҿ иреиӷу атлетс дыԥхьаӡоуп

Европа атлетика хьанҭа афедерациа имҩаԥнагаз аҭҵаара инақәыршәаны, Лаша Талахаӡе 2021 шықәсазтәи иреиӷу атлетс дыԥхьаӡоуп.

Атлетика хьанҭазы ачемпионат лаҵара 28 рзы иалагоит, арепортажқәа рбара Қырҭтәыла актәи аканал аҿы шәылшоит.

Акомментари аҟаҵара