Лаша Талахаӡе Европаҿ иреиӷу атлетс дыԥхьаӡоуп
Лаша Талахаӡе Европаҿ иреиӷу атлетс дыԥхьаӡоуп

Европа атлетика хьанҭа афедерациа азгәыбылҩцәа рыбжьара имҩаԥнагаз аҭҵаара инақәыршәаны, Лаша Талахаӡе 2021 шықәсазтәи иреиӷу атлетс дыԥхьаӡоуп.

Тирана Талахаӡе аԥхьахә ианашьан.

Атлетика хьанҭазы ачемпионат лаҵара 28 рзы иалагоит, арепортажқәа рбара Қырҭтәыла актәи аканал аҿы шәылшоит.

Аҭоурых аҿы ари аформат ала аҭҵаара раԥҳьаӡа акәны мҩаԥган.Уи Афедерациа аиубилеи инамаданы мҩаԥыргеит.

Лаҵара 29 инаркны Тирана Европа ачемпионат мҩаԥысуеит. Адунеи ҩынтәтәи ачемпион Лаша Талахаӡе рашәара 5 рзы дықәгылоит

Лаҵара 29 инаркны ачемпионат ишиашоу аефир абара шәылшоит Актәи аканал аҿы.

Акомментари аҟаҵара