Лаҵара 3-4 рзы Қырҭтәыла апарламентаҿ ашәарҭадара аҩаӡара "ҩежь" амч амазаауеит
Лаҵара 3-4 рзы Қырҭтәыла апарламентаҿ ашәарҭадара аҩаӡара "ҩежь" амч амазаауеит

Қырҭтәыла апарламент ашәарҭадаратә ҭагылазаашьақәа рырҕәҕәара иазкны аҳәамҭа аланарҵәеит.

Лаҵара 3-4 рзы Қырҭтәыла апарламентаҿ ашәарҭадара аҩаӡара “ҩежь” амч амазаауеит.

“Қырҭтәыла апарламент ахан ашәарҭадара арӷәӷәара иазку аҵас ашьақәырӷәӷәара иазку” Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы 2023 шықәса цәыббра 4 рзы ишьақәирӷәӷәаз N1/259/23 адҵа инақәыршәаны, лаҵара 3-4 рзы апарламент ахыбраҿ ашәарҭадаратә ҭагылазаашьақәа дырӷәӷәоит, Қырҭтәыла апарламент ахан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь амч аиуеит. Апарламент ашҟа анеира рылшоит апарламент аппарат аусуҩцәеи адепутатцәеи мацара“, – иануп аҳәамҭаҿы.

Аҳәамҭа ишану ала, зыӡбахә ҳәоу аҭагылазаашьақәа  Қырҭтәыла апарламент ахыбраҿ шәарҭада аусура аиқәыршәара иазкуп.