Лаҵара 23, асааҭ 23:00 инаркны асааҭ 23:00 рҟынӡа Ахьыԥшымра ашҭаҿ атранспорт изныҟәом
Лаҵара 23, асааҭ 23:00 инаркны асааҭ 23:00 рҟынӡа Ахьыԥшымра ашҭаҿ атранспорт изныҟәом

Лаҵара 26 инамаданы имҩаԥысран иҟоу ауснагӡатә азы аҽазыҟаҵаратә усурақәа рымзызла, лаҵара 23, асааҭ 23:00 инаркны асааҭ 23:00 рҟынӡа Ахьыԥшымра ашҭаҿ атранспорт изныҟәом.

Аҳҭнықалақь ахадара аинформациа ала, Коте Абхазии Шьалуа Дадиании рымҩақәа рҟынтә Ахьыԥшымра ашҭаҿ амашьынақәа изныҟәом.