Курбан-Баирам аныҳәа инамаданы, Қырҭтәыла амуфти Баҭым аџьаама хадаҿы аныҳәара мҩаҧигеит
Курбан-Баирам аныҳәа инамаданы, Қырҭтәыла амуфти Баҭым аџьаама хадаҿы аныҳәара мҩаҧигеит

Аҧсылманцәа  арелигиатә ныҳәа ду  – Курбан-Баирам иазгәарҭоит.

Иахьа Қырҭтәыла амуфти Адам Шанҭаӡе Баҭым аџьаама хадаҿы аныҳәара мҩаҧигеит. Адинхаҵаҩцәа аныҳәа ду рыдырныҳәалеит Аҷара аиҳабыра ахаҭарнакцәагьы.

Курбан-Баирам хымш инагӡоит. Арҭ амшқәа рзы аҧсылманцәа ауаа асадаҟи ахаатәқәеи рзыршоит, руацәа рнышәынҭрақәа ирҭаауеит.