Кристиан Даниельсон ишааицҳаз ала, аганқәа изеиқәшаҳаҭымхеит
Кристиан Даниельсон ишааицҳаз ала, аганқәа изеиқәшаҳаҭымхеит

Европатәи ахеилак ахада ихаҭарнак Кристиан Даниельсон ишааицҳаз, аганқәа изеиқәшаҳаҭымхеит.

Даниельсон иажәақәа рыла, уи иқәиргылаз ажәалагала атәыла аинтересқәа ирызкын.

Аха Кристиан Даниельсон ишазгәеиҭаз ала, аполитикатә партиақәа ари аӡбара рыдрымкылеит.

«Европатәи ахеилак ахада ихаҭарнак иаҳасаб ала, иахьа Қырҭтәыла амедиациа иазкыз аҩбатәи амиссиа ихыркәшоуп. Ари акризис аҭышәынтәаларазы амҩа иҟоуп. Ари амҩа алхратәи аӡбарҭатәи ареформақәа рымҩаԥгара иадҳәалоуп. Ари аӡбара адкыларазы аполитикатә фырхаҵареи аҭакԥхықәреи аҭахуп. Сара ажәалагала сымоуп, ари адокумент ауааԥсыра рзы аргамахоит. Ари аӡбара раԥхьаӡа иргыланы атәыла аинтересқәа ирызкуп. Хьаас исымоуп, аха исҳәароуп, апартиақәа аполитикатә партиақәа изеиқәшаҳаҭымхеит,» – иҳәеит Даниельсон.