Коба Гвенетаӡе  - Шықәсыктәи аинфлиациа  ашыкьымҭа иахысын, амаҷхара атенденциа иалагеит
Коба Гвенетаӡе  - Шықәсыктәи аинфлиациа  ашыкьымҭа иахысын, амаҷхара атенденциа иалагеит

Қырҭтәыла шықәсыктәи аинфлиациа  ашыкьымҭа иахысын, амаҷхара атенденциа иалагеит. Аха, уезгьы, аинфлиациа хықәкылатәи арбага аасҭа идууп, ҧхынҷкәын азы  9.8% иаҟаран, – иҳәеит Амилаҭтә банк ахада Коба Гвенетаӡе.

Иара ишазгәеиҭаз ала,  уажәазы иҟоу аинфлиациатә шәарҭарақәа иазҧхьагәаҭаны, Амилаҭтә банк ашықәс анҵәамҭанӡа иџьбароу амонетатә политика мҩаҧнагоит.

„Жәларбжьаратәи аџьармыкьаҿ иҟоу иҵоуроу атенденциақәа аоптимизм ҳазцәырыргоит, аха, уажәтәи агеополитикатә ҭагылазаашьа амшала аинфлиациа ацлара ашәарҭара иҟоуп.

Уажәазы иҟоу аинфлиациатә шәарҭарақәа иазҧхьагәаҭаны, Амилаҭтә банк аинфлиациа армаҷра ахырхарҭала аусура нанагӡоит, ашықәс анҵәамҭанӡа иџьбароу амонетатә политика мҩаҧаагоит“, – иҳәеит Гвенетаӡе.