Ҟазбеги, ашьха иӡыз ахаҵа иԥшаара иаҿуп
Ҟазбеги, ашьха иӡыз ахаҵа иԥшаара иаҿуп

Ҟазбеги, ашьхаҿ иӡыз ахаҵа иԥшаара иаҿуп.

Қырҭтәыла Актәи аканал ахь Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рхылаԥшра амаҵзура аҟынтә ишаарыцҳаз, аԥшааратә операциа иалахәуп 20-ҩык аиқәырхаҩцәа.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рхылаԥшра амаҵзура аинформациала, ахаҵа дыӡит ҳәа адырра роуит ԥхынҷкәын 23 рзы.