Ҟатар Адунеи ачемпионат ашьапылампылазы ианымҩаԥысуа хәҭала аҳәаақәа адыркуеит  #1TVSPORT
Ҟатар Адунеи ачемпионат ашьапылампылазы ианымҩаԥысуа хәҭала аҳәаақәа адыркуеит  #1TVSPORT

Ҟатар аиҳабыра аӡбара рыдыркылеит  –   2022 шықәсатәи Адунеи ачемпионат аан атуристцәа атәылашҟа инарышьҭуам.

Ақәиҭымтәра рыдкьыслом Ҟатар атәылауааи, арезидентцәеи, абилеҭқәа аазхәахьоу ахәаҧшцәеи, акредитациа змоу ажурналистцәеи. Аҧкра амч амазаауеит  2022 шықәса абҵара 1 инаркны ҧхынҷкәын 23-нӡа.

Ҟатар ашьапылампыл азы Аунеи ачемпионат мҩаҧысуеит абҵара  20 инаркны ҧхынҷкәын 18-нӡа.