Кевин Маккарти - Аконгресс ахаҭарнакратә палатаҿ ҭырҵаауеит Аиустициа адепартамент ахада Џьо Баиден ииашамкәа иҵәаху имаӡоу адокументқәа ирызку аус шымҩаԥысуа
Кевин Маккарти - Аконгресс ахаҭарнакратә палатаҿ ҭырҵаауеит Аиустициа адепартамент ахада Џьо Баиден ииашамкәа иҵәаху имаӡоу адокументқәа ирызку аус шымҩаԥысуа

Аконгресс ахаҭарнакратә палатаҿ ҭырҵаауеит Аиустициа адепартамент ахада Џьо Баиден ииашамкәа иҵәаху имаӡоу адокументқәа ирызку аус шымҩаԥысуа , – иеит ЕАШ аконгресс ахаарнакрат палата аспикер Кевин Маккарти.

Аконгресс ҵаҟатәи апалата аспикер иажәақәа рыла, иԥшааз имаӡоу адокументқәа Аиҳабыра аҽыргызмароуп иаанаго.

„Аконгресс ахаҭарнакратә палатаҿ ҭырҵаауеит Аиустициа адепартамент ахада Џьо Баиден ииашамкәа иҵәаху имаӡоу адокументқәа ирызку аус шымҩаԥысуа . Афедералтә биуро аҿы аус руеит зықҩыла ауаа, “Ареспулбикатәи партиа” ахаҭарнак иганахьала аусԥшаара анымҩаԥысуа, арҭ ауааи аусқәеи еснагь еидҳәалоуп. Абиуро аҿы зхы иақәиҭу, акгьы дадҳәалам ауаҩы дҳамазар ҟамлои?” – иҳәеит Аконгресс ҵаҟатәии апалата аспикер.