Келли Дегнан – Путин уажәы Қырҭтәылазы ажәалагала зыҟаиҵеи, ари азҵаара аҵакы ду амоуп, избанзар, Путин ус баша акгьы шыҟаимҵо аадыруеит
Келли Дегнан – Путин уажәы Қырҭтәылазы ажәалагала зыҟаиҵеи, ари азҵаара аҵакы ду амоуп, избанзар, Путин ус баша акгьы шыҟаимҵо аадыруеит

«Зҵакы дуу азҵаарақәа цәырҵит,  Путин уажәы Қырҭтәылазы ажәалагала зыҟаиҵеи,  ишиашоу ареисқәеи, авизатә режим аҧыхреи, аихамҩатә цәаҳәа аиҭашьақәыргылареи азы Қырҭтәыла ишәараны иҟоу ахә заҟарахои», — илҳәеит Қырҭтәыла иҟоу Америа ацҳаражәҳәаҩ  Келли Дегнан.

Дегнан лҳәамҭала, арҭ азҵаарақәа аҵакы ду рымоуп, избанзар, Путин ус баша акгьы ҟаиҵом.

«Зҵакырадгьыл  20%  Урыстәыла ала импыҵахалоу атәыла иахьагьы Урыстәыла ақәыҕәҕәара аҵаҟа иҟоуп, абри аҩыза атәыла Урыстәыла аган аҟынтә аизыҟазаашьақәа рырҽеира аҽакра иацәшәароуп.

Избан? Избан уажәы? Путин ари ашьаҿа уажәы изыҟаиҵеи? Ишиашоу ареисқәеи, авизатә режим аҧыхреи, Аҧсны иалсны ицо Урыстәылеи Қырҭтәылеи еимыздо аихамҩатә цәаҳәа аиҭашьақәыргылареи азы Қырҭтәыла  ашәара зықәшәо ахә заҟарахои. Абарҭ азҵаарақәа аҵакы ду рымоуп, избанзар ҳара ибзиаӡаны иаадыруеит Путин ус баша акгьы шыҟаимҵо», — илҳәеит  Келли Дегнан.