Келли Дегнан - Нато азы Қырҭтәыла даара иӷәӷәоу партниоруп, ЕАШ-и адгылаҩцәеи Қырҭтәыла ацхыраара иазыхиоуп, Нато алалара амҩаҿ апрогресс ҳамазароуп
Келли Дегнан - Нато азы Қырҭтәыла даара иӷәӷәоу партниоруп, ЕАШ-и адгылаҩцәеи Қырҭтәыла ацхыраара иазыхиоуп, Нато алалара амҩаҿ апрогресс ҳамазароуп

Нато азы Қырҭтәыла даара иӷәӷәоу партниоруп, ари аарԥшхеит Мадрид имҩаԥысыз Нато асаммит аҿы зыҩаӡара ҳараку аделегациа авизитаан, – илҳәеит Қырҭтәыла иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ Келли Дегнан.

Дегнан лажәақәа рыла, асаммит аҿы Урыстәыла имҩаԥнаго агрессиа аҿагылара аус аҿы Аҩада атлантикатә алианс акзаареи аӷәӷәареи аарԥшын.

“Натот хықәкыс аман Европеи уи аҳәаақәа рынхыҵи ахыхьчаратә алианс аусзура аҭынчреи аҭышәынтәалареи шакәу аарԥшар. Асаммит аҿы даҽазнык  Қырҭтәыла наҟ-наҟтәи ашьаҿақәа рыхцәажәара ҳалшеит. Арҭ ашьаҿақәа реиҳара ареформақәа роуп, урҭ рынагӡара Евроеидгылагьы идҵаны иқәнаргылеит. Евроеидгыла акандиадт статус аиуразы Қырҭтәыла имҩаԥнаго аусзура, Нато аалара апроцесс азгьы ихырҳагоуп. Нато арратә-политикатә алиансуп, уи амоу арратә стандартқәеи аполитикатә стандартқәеи  рышьашәалазаара ауп ихадароу. ЕАШ-и адгылаҩцәеи Қырҭтәыла ацхыраара иазыхиоуп, Нато алалара амҩаҿ апрогресс ҳамазароуп,”-илҳәеит Дегнан,

Акомментари аҟаҵара