Келли Дегнан - Џьуаншер Бурҷулаӡеи сареи аусеицура ахырхарҭақәа ҳрыхәаԥшит, уи ала Қырҭтәыла ахатә ҳәаақәа рырӷәӷәареи Урыстәыла агрессиа аҿагылареи алшоит
Келли Дегнан - Џьуаншер Бурҷулаӡеи сареи аусеицура ахырхарҭақәа ҳрыхәаԥшит, уи ала Қырҭтәыла ахатә ҳәаақәа рырӷәӷәареи Урыстәыла агрессиа аҿагылареи алшоит

Қырҭтәыла иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ Келли Дегнан Қырҭтәыла Атәылахьчара аминистр Џьуаншер Бурҷулаӡе диԥылеит.

Келли Дегнан лажәақәа рыла, аиԥылараҿ  аусеицура ахырхарҭақәа ирыхәаԥшит, уи ала Қырҭтәыла ахатә ҳәаақәа рырӷәӷәареи Урыстәыла агрессиа аҿагылареи алгоит.

“Еиду Америкатәи Аштатқәеи Қырҭтәылеи ашәарҭадара ахырхарҭала аимадара ӷәӷәа рыбжьоуп. Атәылахьчара аминистри сареи аусеицура ахырхарҭақәа ҳрыхәаԥшит, уи ала Қырҭтәыла ахатә ҳәаақәа рырӷәӷәареи Урыстәыла агрессиа аҿагылареи алшоит.

Ҳтәылақәа рзы акритикатә момент аныҟоу, ари аҵак ду змоу аиԥыларан, Урыстәыла Қырҭтәыла аҳәаақәа рааигәара акризис ҿыц аԥҵара аҭахуп. Қырҭтәылеи, ЕАШ-и апартниорцәеи адгылаҩцәеи ашьҭымҭа еицыҟарҵароуп,” – илҳәеит Дегнан.