Келли Дегнан - Девид Кемерон иҳәамҭа иазкны алкаақәа рыҟаҵара сҭахым, аха ак сҳәарц сылшоит, ари ауаҩы академиатә қәыԥшылараҿ пату иқәырҵоит, уи Қырҭтәыла ииашаҵәҟьан дахӡыӡаауеит
Келли Дегнан - Девид Кемерон иҳәамҭа иазкны алкаақәа рыҟаҵара сҭахым, аха ак сҳәарц сылшоит, ари ауаҩы академиатә қәыԥшылараҿ пату иқәырҵоит, уи Қырҭтәыла ииашаҵәҟьан дахӡыӡаауеит

Девид Кемерон иҳәамҭа иазкны алкаақәа рыҟаҵара сҭахым, аха ак сҳәарц сылшоит, ари ауаҩы академиатә қәыԥшылараҿ пату иқәырҵоит, уи Қырҭтәыла ииашаҵәҟьан дахӡыӡаауеит, – илҳәеит Қырҭтәыла иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ Келли Дегнан.

Ажурналистцәа ацҳаражәҳәаҩ Девид Кемерон иҟаиҵаз аҳәамҭа иазкны илазҵааит . Џьорџь Буш ихьӡ зху Аглобалтә политика аинфститут адиректор Девид Кемерон иҟаиҵаз аҳәамҭала “Биӡина Иванишвилии уи идҵақәа назыгӡо ауааи асанкциақәа рхышьақәыргылатәуп”..

Келли Дегнан ишылҳәаз, Девид Кемерон академиатә қәыԥшылараҿ пату зқәырҵо, аха хазхаҭалатәи ахаҿы иоуп.

„Девид Кемерон иҳәамҭа иазкны алкаақәа рыҟаҵара сҭахым, аха ак сҳәарц сылшоит, ари ауаҩы академиатә қәыԥшылараҿ пату иқәырҵоит, уи Қырҭтәыла ииашаҵәҟьан дахӡыӡаауеит“, – илҳәеит ацҳаражәҳәаҩ