Келли Дегнан – Аполитизациа ма аполитикатә ашьҭазаара асахьа змоу ашьаҿақәа зегьы Қырҭтәыла евроатлантикатә аҧеиҧш иаҧырхагоуп
Келли Дегнан – Аполитизациа ма аполитикатә ашьҭазаара асахьа змоу ашьаҿақәа зегьы Қырҭтәыла евроатлантикатә аҧеиҧш иаҧырхагоуп

«Аҵыхәтәантәи  30 шықәса рыҩныҵҟала Америка Қырҭтәыла иҟанаҵаз аусқәа зегьы ақырҭуа жәлар еилыккаа иаадырҧшыз ргәазыҳәара – ишәарҭам адемократиатә аҧеиҧш аиқәыршәара иазкын. Абри аҧеиҧш азы ихьыҧшым аӡбара  азҵаара ахадаратә ҵакы амоуп», — илҳәеит Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражәҳәаҩ  Келли Дегнан Ника Гварамиа иус азы Аппелиациатә аӡбара ақәҵареи апартиа «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе иҟаиҵаз аҳәамҭеи иазкны ажурналистцәа илырҭаз азҵаара аҭак аныҟалҵоз.

Дегнан лажәақәа рыла, Америка ихьыҧшым аӡбарҭа ахә ршьоит,  избанзар,  уи ауп адемократиа шьаҭас иамоу, ақырҭуа жәлар рзгьы абри ауп ирҭаху. Ацҳаражәҳәаҩ лажәақәа рыла,  Америка наҟ-наҟгьы ақырҭуа жәлар ирыдгылоит адемократиа ҕәҕәа аҧҵареи евроатлантикатә аҧеиҧш аиқәыршәареи аҿы.

«Абри аҩыза аҧеиҧш аиқәыршәаразы  ихьыҧшым аӡбара  азҵаара ахадаратә ҵакы амоуп.  Аполитизациа ма аполитикатә ашьҭазаара асахьа змоу ашьаҿақәа зегьы Қырҭтәыла евроатлантикатә аҧеиҧш иаҧырхагоуп.  Апарламенттә алхрақәа раан анапхгаратә гәыҧ ақырҭуа жәлар ажәа рырҭеит Қырҭтәыла евроатлантикатәи ҧеиҧш аиқәыршәаразы анеҩстәи крызҵазкәа ашьаҿақәа шыҟарҵо азы.  Абри апроцесс иаҧырхагоу ашьаҿа цыҧхьаӡа даараӡа ҳаргәамҵуеит.  Ҳара, Америка ихьыҧшым аӡбара ахә ҳшьоит,  избанзар,  уи ауп адемократиа шьаҭас иамоу, ақырҭуа жәлар рзгьы абри ауп иаҳҭаху.  Америка наҟ-наҟгьы ақырҭуа жәлар ирыдгылоит адемократиа ҕәҕәа аҧҵареи евроатлантикатә аҧеиҧш аиқәыршәареи аҿы. Абри ауп  30 шықәса рыҩныҵҟа ҳазҿыз, ҳара ари аус наҳагӡоит. Аиашаз, ҳара Қырҭтәыла ақәҿиара шаиуа агәра ҳгоит, ари атәылаҿ аҭынчреи ашәҭыкакаҷреи иҟазар ҳҭахуп», — илҳәеит  Келли Дегнан.