Келли Дегнан - Аполитикатә лидерцәа зегьы еидгыланы, акандидат статус аиуразы инагӡаз ауси Евроеидгыла астандартқәа ирышьашәалахар зегь ишыҟарҵо сақәгәыӷуеит
Келли Дегнан - Аполитикатә лидерцәа зегьы еидгыланы, акандидат статус аиуразы инагӡаз ауси Евроеидгыла астандартқәа ирышьашәалахар зегь ишыҟарҵо сақәгәыӷуеит

ЕАШ Евроеидгыла апарламент иалам, арезолиуциа апроект аус адулара апроцесс ҳалахәымызт, – илҳәеит Қырҭтәыла иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ Келли Дегнан.

Ацҳаражәҳәаҩ лажәақәа рыла, ЕАШ Қырҭтәыла аполитикатә ҭагылазаашьа адеполиаризациа ахьынагӡо даара аргәамҵуеит.

„Аҵыхәҭәантәи 30 шықәса ирылагӡаны ишыҟаз еиԥш, ЕАШ ақырҭуа жәлар рыдгылара нанагӡоит. Аполитикатә лидерцәа зегьы еидгыланы, акандидат статус аиуразы инагӡаз ауси Евроеидгыла астандартқәа ирышьашәалахар зегь шыҟарҵо сақәгәыӷуеит. Қырҭтәыла аполитикатә ҭагылазаашьа адеполиаризациа ахьынагӡо даара ҳаргәамҵуеит”, – илҳәеит Қырҭтәыла иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ.