Келли Дегнан -  Америка ақырҭуа азакәанҧҵара ахәаҧшразы Венециатәи акомиссиашҟа адәықәҵара иазку Евроеидгыла абжьагара иадгылоит
Келли Дегнан -  Америка ақырҭуа азакәанҧҵара ахәаҧшразы Венециатәи акомиссиашҟа адәықәҵара иазку Евроеидгыла абжьагара иадгылоит

«Евроеидгыла Қырҭтәыла иабжьанагоит ақырҭуа азакәанҧҵара ахәаҧшразы Венециатәи акомиссиашҟа адәықәҵара. Уи ақырҭуа азкәанҧҵара атәыла аҩныҵҟа иҟоу аҭагылазаашьа иахьынӡашьашәалоу аилкааразы иреиҕьу хархәагоуп, уигьы 12 абжьагарақәа иреиуп», — илҳәеит Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражәҳәаҩ  Келли Дегнан.

Лара лажәақәа рыла, Америка ари аинициатива иадгылоит.