Каха Куҷавеи, Бадри Џьаԥариӡеи, Шьалуа Наҭелашвилии Елене Хоштариеи рдепутаттә зинмчы аанкылоуп
Каха Куҷавеи, Бадри Џьаԥариӡеи, Шьалуа Наҭелашвилии Елене Хоштариеи рдепутаттә зинмчы аанкылоуп

Каха Куҷавеи, Бадри Џьаԥариӡеи, Шьалуа Наҭелашвилии Елене Хоштариеи рдепутаттә зинмчы аанкылоуп.

Каха Кучава идепутаттә зинмчы аанкылара иадгылеит 78-ҩык адепутатцәа, хәыҩык иаҿагылеит; Бадри Џьаԥариӡе идепутаттә зинмчы аанкылара иадгылеит 77-ҩык адепутатцәа, 38-ҩык иаҿагылеит; Шьалуа Наҭелашвили идепутаттә зинмчы аанкылара иадгылеит 79-ҩык адепутатцәа, 28-ҩык иаҿагылеит; Елене Хоштариа лдепутаттә зинмчы аанкылара иадгылеит 77-ҩык адепутатцәа, жәҩык иаҿагылеит. Зынӡа арегистрациа иахысит 116-ҩык адепутатцәа.

Елене Хоштариеи Шьалуа Наҭелашввили рдепутаттә зинмчы аанкылара шьаҭас амоуп аконституциатә нҵамҭа – апарламент алахәыла асессиа аҳәаақәа ирҭагӡаны аилатәарақәа рахь данымнеиуа, изинмчы аанкылахоит. Елене Хоштариеи Шьалуа Наҭелашвилии ажәабатәи ааԥхьара апарламент апленарт сессиақәа рахь зныкгьы имнеиӡацт. Бадри Џьаԥариӡе идепутаттә зинмчы аанкылара ашьаҭа – аӡбарҭа аднакылаз аӡбароуп.

Акомментари аҟаҵара