Каха Калаӡе - "Динамо аренаҿ" Илиа Ҭоԥуриа ачемпион имаҟа ахьнаиго, азгәыбылҩцәеи ашьапылампыл асыҩцәеи рзы астимул ду рнаҭоит
Каха Калаӡе - "Динамо аренаҿ" Илиа Ҭоԥуриа ачемпион имаҟа ахьнаиго, азгәыбылҩцәеи ашьапылампыл асыҩцәеи рзы астимул ду рнаҭоит

Қарҭ ахада Каха Калаӡе UFC актәи ақырҭуа чемпион Илиа Ҭоԥуриа Қарҭ ахадараҿ дидикылеит.

Каха Калаӡе ачемпион идиныҳәалан, наҟ-наҟгьы ақәҿиарақәа изеиӷьаишьеит.

Аиԥылараҿ Калаӡе иаҵшьны иазгәеиҭеит Европа ачемпионат аплеи офф афиналбжаҿ Қырҭтәыла аизга аҽалархәра аҵак ҷыда шамоу, Қарҭ ахада Илиа Ҭоԥуриа иҭабуп ҳәа иаиҳәеит Қырҭтәыла амилаҭтә аизга адгылразы.

„Иахьа ихадоу матчуп. “Динамо аренаҿ”  ачемпион имаҟа ахьнажәго, азгәыбылҩцәеи ашьапылампыл асыҩцәеи рзы астимул ду рнаҭоит“, –иҳәеит Калаӡе.

Илиа Ҭоԥуриа аҳҭнықалақь ахада адкыларазы иҭабуп ҳәа иаиҳәеит.

UFC  ақырҭуа чемпион  Илиа Ҭоҧуриа Қырҭтәыла даҭааит Қырҭтәылаҟа дааит аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе иааҧхьарала. Иахьа  UFC ачемпион Қырҭтәыла-Лиуқсембург ашьапылампылтә матч аҿы ачемпионтә маҟа цәыригоит.