Каха Калаӡе  - Амчылареи, атеррори, асадизми иахьа хьӡык ауп ирымоу  - Буча
Каха Калаӡе  - Амчылареи, атеррори, асадизми иахьа хьӡык ауп ирымоу  - Буча

«Амчылареи, атеррори, асадизми иахьа хьӡык ауп ирымоу  – Буча», — иҩит Қарҭ ахада Каха Калаӡе  Twitter аҿы.

«Буча ақалақь аҿы иаабаз акаамеҭ аазырҧшыша жәак сзыҧшаауам.  Агәра ганы сыҟоуп абри агыгшәыгра хьырхәрада ишаанымхо. Аукраин жәлар срыдашшылоит!», — иҩит Каха Калаӡе асоциалтә аҳаҿы.

Акомментари аҟаҵара