Каха Калаӡе  -  Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура атәылаҿы ашәарҭадара еиқәнаршәароуп,  иаҭаххар  адипломатцәагьы ирцәыҵаӡырҩроуп  
Каха Калаӡе  -  Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура атәылаҿы ашәарҭадара еиқәнаршәароуп,  иаҭаххар  адипломатцәагьы ирцәыҵаӡырҩроуп  

 

«Шәааи, уҳәан-сҳәан ҳаҟәыҵып, аусеилыргара алҵшәақәа ҳрызҧшып. Аобиективтә усеилыргара иалагахьеит, иҟазҵазгьы иҟаиҵазгьы еилаҳкаап, нас, ари аус ҳалацәажәап. Ашәарҭадаратә маҵзура атәылаҿы ашәарҭадара аиқәыршәара азоуп изыҟоу, азакәан аҳәаақәа ирҭагӡаны  ацәыҵаӡырҩра рылшоит, иаҭаххар, адипломатцәагьы ирцәыҵаӡырҩуеит», — иҳәеит Калаӡе.