Карл Ҳарцель - Саакавшвили игәабзиара аганахьала иашьашәалоу ауснагӡатәқәа мҩаԥган ҳәа иаҳдыруазароуп, Евроеидгыла ахҭысқәа икылкааны ирыцклаԥшуеит
Карл Ҳарцель - Саакавшвили игәабзиара аганахьала иашьашәалоу ауснагӡатәқәа мҩаԥган ҳәа иаҳдыруазароуп, Евроеидгыла ахҭысқәа икылкааны ирыцклаԥшуеит

Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ Карл Ҳарцель иҟаиҵаз аҳәамҭала, апарламент иҟоу аполитикатә партиақәа ирусуп Михеил Саакашвили иус азы аамҭалатәи аусԥшааратә комиссиа аԥҵара азҵааразы аӡбара адкылара.

“Апарламент иҟоу аполитикатә партиақәа ирусуп Михеил Саакашвили иус азы аамҭалатәи аусԥшааратә комиссиа аԥҵара азҵааразы аӡбара адкылара,” – иҳәеит Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ Карл Ҳарцель.

Ҳарцель Саакавшвили игәабзиара азҵара дахцәажәеит, ацҳаражәҳәаҩ иажәақәа рыла, Саакашвили игәабзиара аганахьала иашьашәалоу ауснагӡатәқәа мҩаԥган ҳәа иаҳдыруазароуп, Евроеидгыла ахҭысқәа икылкааны ирыцклаԥшуеит.

Акомментари аҟаҵара