Карл Ҳарцель - Иракли Ӷарибашвили иҟынтә иахьа азҵаабҕьыц аҩбатәи аихшьаалатә ахәҭа сыдыскылеит, уи азыҳәан ҭабуп ҳәа иасҳәоит, иашьҭанеиуа ашьаҿа Евроеидгыла алаларазы Қырҭтәыла иҟанаҵаз аҳәара азы Еврокомиссиа аҭак ауп
Карл Ҳарцель - Иракли Ӷарибашвили иҟынтә иахьа азҵаабҕьыц аҩбатәи аихшьаалатә ахәҭа сыдыскылеит, уи азыҳәан ҭабуп ҳәа иасҳәоит, иашьҭанеиуа ашьаҿа Евроеидгыла алаларазы Қырҭтәыла иҟанаҵаз аҳәара азы Еврокомиссиа аҭак ауп

Иракли Ӷарибашвили иҟынтә иахьа азҵаабҕьыц аҩбатәи аихшьаалатә ахәҭа сыдыскылеит, уи азыҳәан ҭабуп ҳәа иасҳәоит, – “Твиттер” аҿы иҩит Евроеидгыла ахаҭарнакра анапхгаҩы Карл Ҳарцель

Ацҳаражәҳәаҩ иажәақәа рыла, иашьҭанеиуа ашьаҿа Евроеидгыла алаларазы Қырҭтәыла иҟанаҵаз аҳәара азы Еврокомиссиа аҭак ауп.

“Иракли Ӷарибашвили иҟынтә иахьа азҵаабҕьыц аҩбатәи аихшьаалатә ахәҭа сыдыскылеит, уи азыҳәан ҭабуп ҳәа иасҳәоит, иашьҭанеиуа ашьаҿа Евроеидгыла алаларазы Қырҭтәыла иҟанаҵаз аҳәара азы Еврокомиссиа аҭак ауп”, – иит Ҳарцель.

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили, аиҳабыра радминистрациаҿы, Евроеидгыла ахаҭарнакра анапхгаҩы Карл Ҳарцель ииҭеит Евроеидгыла азҵаабҕьыц аҩбатәи ахәҭа, атәыла ари ахәҭа аҿҳәаранӡа иханарҭәааит.

Акомментари аҟаҵара