Каиа Калас - Урыстәылантә атуризм аанкылара аамҭа ааит
Каиа Калас - Урыстәылантә атуризм аанкылара аамҭа ааит

Европа аҭаара ауаҩы изин акәым, апривилегиоуп, Урыстәылантә атуризм аанкылара аамҭа ааит, – иануп Естониа аԥыза0министр Каиа Калас “Твиттер” аҿы ианылҵаз аҳәамҭа аҿы.

“Аурысцәа атуристтә визақәа рыҭара аанкылатәуп. Европа аҭаара ауаҩы изин акәым, апривилегиоуп, Урыстәылантә атуризм аанкылара аамҭа ааит. Урыстәылантә аҳауатә неиааира аанкылоуп. Шенген иалоу атәылақәа авизақәа рыҭара еиҭалагаанӡа, ари аидара Урыстәыла агәыла-тәылақәаирықәуп (Финлиандиа, Естониа, Латвиа). Урыстәылантә атуризм аанкылара аамҭа ааит”, – ианылҵеит Естониа аԥыза-министр.

 

Акомментари аҟаҵара