Каиа Калас ишаалыцҳаз, аибашьра ахыркәшаранӡа Украина Нато изалалом
Каиа Калас ишаалыцҳаз, аибашьра ахыркәшаранӡа Украина Нато изалалом

Естониа аԥыза-министр Каиа Калас ишаалыцҳаз, аибашьра ахыркәшаранӡа Украина Нато изалалом.

“Нато Украина ашәарҭадара иреалу агарантс ҟалар алшоит, аха атәыла алианс алалара аибашьра ахыркәшара мацара ашьҭахь алшоит”, – илҳәеит Каиа Калас.

Калас лажәақәа рыла, Естониа аиҳабыра адгылаҩцәа ирыҳәоит аибашьра ахыркәшара ашьҭахь Украина аперспектива ӷәӷәа арҭар.

Естониа аԥыза-министр ҳазҭагылоу амчыбжь азы Киев дыҟан, уа Владимир Зеленски диԥылеит. Аиҿцәажәарақәа рышьҭахь Каиа Калас ишылҳәаз ала, ахада Зеленски зегь реиҳа аџьаԥҳаны аиуреи, Натои Евроеидгылеи рылалара азҵаарақәа хьаас имоуп.