Џьозеф Боррель  - Молдова Приднестровие арегион аҿы аҵыхәтәантәи амшқәа рзы иҟалаз аинцидентқәа Молдова ашәарҭадареи аҭышәынтәалареи иаҧырхагоуп
Џьозеф Боррель  - Молдова Приднестровие арегион аҿы аҵыхәтәантәи амшқәа рзы иҟалаз аинцидентқәа Молдова ашәарҭадареи аҭышәынтәалареи иаҧырхагоуп

Џьозеф Боррель  – Молдова Приднестровие арегион аҿы аҵыхәтәантәи амшқәа рзы иҟалаз аинцидентқәа Молдова ашәарҭадареи аҭышәынтәалареи иаҧырхагоуп. Ари атәы иануп Адәныҟатәи аполитикеи ашәарҭадареи азҵаарақәа рзы Евроеидгыла Иреиҳаӡоу акомиссар Џьозеф Боррель иҳәамҭаҿы.

Евроеидгыла аҭак зыҧхықәу аганқәа зегьы рахь ааҧхьара ҟанаҵоит аҭагылазаашьа аилаҩынтәра аҟынтә рҽааныркыларц. Аҳәамҭа ишану ала, Бриуссель, Молдова аиҳабыра иаадырҧшуа аҽаанкылара иадгылоит, уи атәылаҿы аҭынчра ахьчра иацхраауеит.

„Евроеидгыла Молдова иадгылоит, Молдоватәи ареспублика иаҵанакәа Приднестровие арегион астатус ҷыдеи атәыла  аҵакырадгьылтә акзаареи ҳадгылоит“, – иазгәаҭоуп аҳәамҭаҿы.

Аҳәамҭаҿы ишазгәаҭоу ала,  Евроеидгыла Молдова иацхраауеит Украина иаҿагылоу урыстәылатәи агрессиа алҵшәақәа раҧыхраҿы.

Ахаҧшьгаратә Приднестровие арегион аҿы аҵыхәтәантәи амшқәа рзы иакымкәа аҧжәарақәа ҟалеит. Молдова анапхгара арҭ афактқәа арегион аҿы аилаҩынтәра аиҿкаара иазку апровокациа ҳасабала ирыхәаҧшуеит.

 

Акомментари аҟаҵара